czwartek, 23 maja 2013

Clara non sunt interpretanda co znaczy - jasne teksty nie podlegają (nie wymagają) wykładni.


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na pytania, między innymi:


"Kto i na jakich zasadach może zatrudnić nianię? W jaki sposób państwo pomaga w takim zatrudnieniu?

Niania jest formą opieki indywidualnej nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, sprawowaną przez osobę zatrudnioną w tym celu przez rodziców dziecka na podstawie umowy uaktywniającej. 

Niania zatrudniania jest na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (art. 50 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). Umowa ta zawierana jest w formie pisemnej między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko.

Zachętą dla legalizacji zatrudnienia niań jest możliwość opłacania za nianię, z którą zawarto umowę uaktywniającą, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przez ZUS, z budżetu państwa. 

Warunkiem skorzystania z tego świadczenia jest praca zawodowa obojga rodziców dziecka (lub rodzica, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko) oraz sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 (wyjątkowo – w przypadkach wskazanych w ustawie, do 4 lat).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 umożliwia zatrudnienie niani, za którą opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ze środków budżetu państwa, przez osoby prowadzące działalność rolniczą."

Bez komentarza i do przemyślenia!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz